Критеријуми и елементи оцењивања – стручно веће природних наука

Објављено недеља, 23 јануар 2022 Аутор Немања Баковић

У ОШ ,,Сава Максимовић“ постигнућа ученика у оквиру стручног већа природних наука се вреднују:

 • сумативно - кроз писмене и усмене провере и
  • формативно - праћењем активности ученика на сваком часу.

Постигнућа ученика се вреднују и кроз:
• излагање и представљање (практични радови, учешће на такмичењима и смотрама и др.);
• продукте рада (модели, макете, постери, цртежи, домаћи задаци, презентације и др.);
• учешће и ангажовање у различитим облицима групног рада и на пројектима.

При вредновању квалитета знања, оценом се исказује трајност, коректност, свесност и употребљивост знања на разним нивоима (ниво препознавања, ниво репродукције, ниво разумевања, ниво примене и ниво креативног, стваралачког решавања проблема).

 

Писмена оцењивања се врше након пређене области, уз ранију најаву а по распореду писаних провера знања. Писане провере које трају 15 минута не најављују се, а наставник може након 2-3 такве провере да унесе оцену у дневник.

То подразумева да ученик за оцену:
            • одличан (5):
1) примењује знања у сложеним и непознатим ситуацијама; самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске целине и информације;
2) формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове и одлуке;
3) решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и
примењене поступке;
4) изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично и др.),
укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију
и начин презентације различитим контекстима;
5) самостално извршава сложене радне задатке поштујући стандардизовану
процедуру, захтеве безбедности и очувања околине, показује иницијативу и
прилагођава извођење, начин рада и средства новим ситуацијама;
6) доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу улога и
задатака; уважава мишљења других чланова групе и помаже им у реализацији
њихових задатака, посебно у ситуацији „застоја” у групном раду; фокусиран је на
заједнички циљ групног рада и преузима одговорност за реализацију продуката у
задатом временском оквиру;
7) континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу
учења, уважава препоруке за напредовање и реализује их.
врло добар (4):
1) логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и информације;
2) повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама из живота;
3) пореди и разврстава различите врсте података према више критеријума истовремено;
4) изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.),
укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију
задатим контекстима;
5) самостално извршава сложене радне задатке према стандардизованој процедури,
бира прибор и алате у складу са задатком и захтевима безбедности и очувања
здравља и околине;
6) планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене задатке
имајући на уму планиране заједничке продукте групног рада;
7) континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава
препоруке за напредовање и углавном их реализује.
                 • добар (3):
1) разуме и самостално објашњава основне појмове и везе између њих;
2) разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом
критеријуму;
3) бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских
ситуација у познатом контексту;
4) уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући начин
(усмено, писмено, графички, практично, ликовно и др.),
5) самостално извршава рутинске радне задатке према стандардизованој процедури,
користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања здравља и
околине;
6) извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и
планираном динамиком рада у групи; уважава чланове тима и различитост идеја;
7) повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за
напредовање реализује уз стално праћење.
довољан (2):
1) познаје и разуме кључне појмове и информације;
2) усвојио је одговарајућу терминологију;
3) закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретним примером;
4) уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи се основног
захтева и на одговарајући начин (усмено, писмено, практично и др.),
5) уз инструкције извршава рутинске радне задатке према стандардизованој
процедури, користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања
здравља и околине;
6) извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова
групе; уважава чланове тима и различитост идеја;
7) повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за
напредовање реализује уз стално праћење.                                                                                                        

 • недовољан (1): 1) не испуњава захтеве за довољну оцену;       
 •                           2) не препознаје градиво ни уз помоћ наставника;  
 •                           3) не показује заинтересованост за учење, не сарађује.

Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:

 • 0% – 29% недовољан (1)
 • 30% – 49% довољан (2)
 • 50% – 69% добар (3)
 • 70% – 85% врло добар (4)
 • 86% – 100% одличан (5)

У зависности од тежине теста дозвољена су одступања од ± 5%.

                 Стручно веће природних наука чине наставници следећих предмета:

Биологија

 Хемија

 Физика; Техника и технологија

 Математика

 Информатика и рачунарство

 Географија

Погодака: 175