Критеријуми оцењивања - енглески језик

Објављено уторак, 18 јануар 2022 Аутор Aлександра Сорајић

 

Компетенције

Одличан (5)

Врло добар (4)

Добар (3)

Довољан (2)

Разумевање говора

Ученик/ца разуме:

-дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања.

-основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом.

-основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку.

-основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, спотова)

Ученик/ца уз подстицај разуме:

-дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања.

-основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом.

-основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку.

-основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, документарних, играних, аним.филмова, спотова)

Ученик/ца разуме:

-краће низове (2–3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања.

-основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника о блиским и познатим темама, уколико се говори разговетно и умереним темпом.

-основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања.

-основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним темама, уколико се говори споро и разговетно.

Ученик/ца уз подршку разуме:

-фреквентне речи и једноставне изразе у спором говору.

-једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и непосредно окружење.

 -кратка,

једноставна, разговетно и споро изговорена упутства.

-кратка саопштења и питања која се односе на познате / блиске теме.

-предмет једноставног разговора других лица о познатим / блиским темама.

 

Разумевање писаног текста

Ученик/ца разуме:

-општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским темама.

-упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и сл.)

-општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима ученика.

-да може на основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова да открива значења непознатих речи и конструкција.

-експлицитно изражена осећања, жеље и расположења

-и проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама брошурама и на интернет страницама.

-и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, информатора и сл.

Ученик/ца уз подстицај разуме:

-општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским темама.

-упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и сл.)

-општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима ученика.

-да може на основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова да открива значења непознатих речи и конструкција.

-експлицитно изражена осећања, жеље и расположења

-и проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама брошурама и на интернет страницама.

-и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, информатора и сл.

Ученик/ца разуме:

-општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.

-краће низове (2–3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћена визуелним елементима.

-општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета или других писаних медија, о познатим и узрасно адекватним темама.

-општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима.

-смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко конотативно/скривено/метафорично значење.

Ученик/ца уз подршку разуме:

-кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.)

-кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе.

-општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе.

Усмено изражавање (конверзација)

Ученик/ца:

-течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и планове за будућност.

-учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара на неколико питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање.

-објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљења.

-објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима.

-на једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу.

-описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл.

-резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се у њему појављују.

 

Ученик/ца уз подстицај:

-описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и планове за будућност.

-учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара на неколико питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање.

-исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење.

-размењује основне информације о плановима и обавезама.

-једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве.

-објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима.

Ученик/ца:

-успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.

-уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, повезујући неколико краћих исказа у смислену целину.

-уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи једноставна језичка средства.

-поставља и одговара на 2–3 повезана питања, о познатим темама, у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање.

-исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење.

-размењује основне информације о плановима и обавезама.

-једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве.

-објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима.

Ученик/ца уз подршку:

-успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.)

-уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке једноставне исказе.

-поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична питања саговорника.

-поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи једноставна језичка средства.

-формулише молбе и извињења.

Писано изражавање

Ученик/ца пише:

-обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.

-краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и природном окружењу).

-прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и наративних текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику.

-кратке приче од понуђеног језичког материјала.

Ученик/ца уз подстицај пише:

-обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.

-краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и природном окружењу).

-прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и наративних текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику.

-кратке приче од понуђеног језичког материјала.

Ученик/ца:

-писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информ. или податке о себи и другима.

-пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о активностима или одговара на питања.

-саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу.

-описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику.

Ученик/ца уз подршку пише:

-једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.

-краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.

-основне информације о себи/другима.

-кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава или нешто честита.

-неколико кратких исказа о блиским темама.

Лексика

(читање, диктат, речник)

Ученик/ца:

-углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акцентаско-интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти.

-записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила.

-користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства.

Ученик/ца уз подстицај:

-углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акцентаско-интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти.

-записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила.

-користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства.

Ученик/ца:

-препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина).

-правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила.

-поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и потреба.

Ученик/ца уз подршку користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.

Граматика

Ученик/ца самостално примењује одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога

 у непознатом контексту.

Ученик/ца познаје одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога.

 

Ученик/ца познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције.

 

Ученик/ца препознаје основна граматичка правила.

Медијација

Ученик/ца:

-на матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима.

-на матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима.

-на страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним ситуацијама и познатим темама.

-на матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица.

Ученик/ца уз подстицај:

-на матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима.

-на матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима.

-на страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним ситуацијама и познатим темама.

 

Ученик/ца:

-на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне природе.

-на матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.

-на матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.

-на страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су тражили од трећег лица (назив улице, број линије у градском саобраћају, цену).

Ученик/ца:

-на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, јеловника...)

-на матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику.

-на матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику.

Интеркултур-

на компетенција

Ученик/ца:

-разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и прихвата постојање разлика.

-разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика;

-разуме и избегава основне облике непримереног/ неприкладног понашања у контексту циљних култура.

-препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању.

-познаје положај земаља у којима се користи страни језик.

-познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема.

-препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје.

-препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто.

Ученик/ца:

-разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и прихвата постојање разлика.

-разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика;

-разуме и избегава основне облике непримереног/ неприкладног понашања у контексту циљних култура.

-познаје положај земаља у којима се користи страни језик.

-познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема.

-препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје.

-представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање.

 

Ученик/ца:

-разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).

-познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.).

-препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/неприкладно у контексту циљних култура.

-препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.

-познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.

-познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима

географске одлике и сл.) где се користи страни језик.

-представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање.

 

Ученик/ца:

-познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).

-зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.

-познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.

-познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање.

-познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација циљних култура за које показује интересовање.

 

 

Скала за оцењивање писмених и контролних задатака:

0-30%/40% Недовољан (1)

30%/40% - 50% Довољан (2)

50% - 70% Добар (3)

70% - 85%/90% Врло добар (4)

85%/90% - 100% Одличан (5)

 

 

 

 

 

Погодака: 188