Архива

Филтер

Конкурс за при­јем кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Вој­не гим­на­зи­је

У школ­ској 2019/2020. го­ди­ни из­вр­ши­ће се при­јем 90 кан­ди­да­та оба по­ла из гра­ђан­ства (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да Вој­не гим­на­зи­је.

--ОБАВЕШТЕЊЕ--

Обавештавамо родитеље и ученике да је  Министарство просвете донело Одлуку да се настава у школама неће одржавати од понедељка 13.02. до петка 17.02.

 

„ВЕСЕЛО ПОЗОРЈЕ“