Правилник о мерилима и поступку за упис ученика - припадника ромске националне мањине у средњу школу

Објављено понедељак, 21 март 2016 Аутор Драгана Лазаревић

На основу члана 99. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромскe националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности

"Службени гласник РС", број 12 од 12. фебруара 2016.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се мерила и поступак под којим ученици – припадници ромске националне мањине могу да се упишу у средњу школу под повољнијим условима, ради постизања пуне равноправности у стицању образовања.

Члан 2.

Основна школа почев од седмог разреда предузима мере којима информише родитеље, односно старатеље ученика о мерилима и поступку за упис ученика у средњу школу под повољнијим условима, у складу са овим правилником.

Информисање родитеља, односно старатеља о мерилима и поступку уписа ученика у средњу школу под повољнијим условима у складу са овим правилником, реализује и Национални савет ромске националне мањине.

Члан 3.

Под мерама из члана 2. овог правилника, подразумевају се активности одељенског старешине, стручног сарадника (психолога, педагога, социјални радник) и других наставника које се односе на:

1) континуирано информисање родитеља, односно старатеља о могућностима за упис ученика у средњу школу у складу са овим правилником;

2) давање упутства за прибављање потребне документације за пријаву ученика за упис у складу са овим правилником;

3) помагање родитељима, односно старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима ученика и у том циљу праћење њиховог развоја и информисање о карактеру и условима рада појединих занимања.

Члан 4.

Пријаву за упис у средњу школу под повољнијим условима, родитељи, односно старатељи ученика из члана 1. овог правилника подносе основној школи, најкасније до првог новембра школске године у којој ученик похађа осми разред.

У пријави из става 1. овог члана родитељ, односно старатељ се изјашњава о националној припадности ученика и доставља документацију о социјалном статусу ученика и родитеља, односно старатеља.

Члан 5.

Школа, на основу пријаве из члана 4. овог правилника, саставља листу ученика који су се пријавили за упис под повољнијим условима у складу са овим правилником.

Листа из става 1. овог члана доставља се министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: министарство) најкасније до 31. марта школске године у којој пријављени ученици похађају осми разред.

Члан 6.

Ученици који су пријављени за упис под повољнијим условима у складу са овим правлилником, полажу завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит.

Број бодова који ученици из става 1. овог члана остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Ученицима из става 1. овог члана који живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који су остварли на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који им недостаје до бодова.

Након полагања завршног испита, родитељи, односно старатељи ученика из става 1. овог члана достављају школи опредељења за даље школовање, у складу са правилником којим је прописан упис ученика у средњу школу.

Ученици из става 1. овог члана расподељују се у средње школе на основу опредељења и броја бодова уврђених у складу са ст. 2. и 3. овог члана, заједно са осталим ученицима.

Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, ученици из става 5. овог члана се равномерно расподељују по одељењима.

Члан 7.

Након уписа, основна школа доставља средњој школи податке о ученику који се уписао у складу са овим правилником.

Члан 8.

За ученике који завршавају осми разред у школској 2015/2016. години, а који остварују право на упис у средњу школу у складу са овим правилником, школе ће информисати родитеље, односно старатеље ученика о мерилима и поступку за упис ученика, у складу са овим правилником од почетка другог полугодишта школске 2015/2016. године.

За ученике из става 1. овог члана, родитељи подносе школи пријаву за упис у средњу школу под повољнијим условима у складу са овим правилником, најкасније до 15. марта 2016. године.

Листу пријављених ученика школа доставља министарству најкасније до 31. марта 2016. године.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00527/2015-04

У Београду, 8. фебруара 2016. године

Министар,

др Срђан Вербић, с.р.

Правилник

Изјава

Погодака: 1676