Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе

Објављено уторак, 12 фебруар 2019 Аутор Даниела Главонић

У школ­ској 2019/2020. го­ди­ни из­вр­ши­ће се при­јем 65 кан­ди­да­та оба по­ла из гра­ђан­ства (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да Сред­ње струч­не вој­не шко­ле (50 уче­ни­ка за смер Рат­но ва­зду­хо­плов­ство и пр­о­тив­ва­зду­хо­плов­на од­бра­на и 15 уче­ни­ка за смер Је­ди­ни­це за елек­трон­ска деј­ства).


 
УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА
Кан­ди­да­ти тре­ба да ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са.
 
ОП­ШТИ УСЛО­ВИ:
-да су др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
-да су здрав­стве­но спо­соб­ни за шко­ло­ва­ње, што утвр­ђу­је над­ле­жна вој­но­ле­кар­ска ко­ми­си­ја;
-да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.
 
ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ:
-да су ро­ђе­ни 2003. го­ди­не или ка­сни­је;
-да су за­вр­ши­ли V, VI и VII раз­ред и пр­во по­лу­го­ди­ште VI­II раз­ре­да, од­но­сно VI­II раз­ред основ­не шко­ле, и при то­ме по­сти­гли нај­ма­ње вр­ло до­бар про­се­чан оп­шти успех шко­ло­ва­ња;
-да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).
 
Кан­ди­да­ти ко­ји ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са, под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти, про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и фи­зи­ке, пси­хо­ло­шкој про­це­ни, ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној про­це­ни и без­бед­но­сној про­ве­ри.


НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУР­СА
-Кан­ди­да­ти под­но­се при­ја­ву те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­ста­р­ства од­бра­не на те­ри­то­ри­ји стал­ног ме­ста пре­би­ва­ли­шта.
-Кан­ди­да­ти чи­је је пре­би­ва­ли­ште на те­ри­то­ри­ји АП Ко­со­во и Ме­то­хи­ја кон­курс­ну до­ку­мен­та­ци­ју под­но­се те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не ко­ји је нај­бли­жи њи­хо­вом ме­сту пре­би­ва­ли­шта. Обра­зац при­ја­ве до­би­ја се у те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не при­ли­ком кон­ку­ри­са­ња.

Кан­ди­дат уз при­ја­ву при­ла­же:
-ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју уве­ре­ња о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
-оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
-по­твр­ду над­ле­жног ор­га­на да се про­тив кан­ди­да­та не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, од­но­сно да ни­је осу­ђи­ван за та­ква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра, од­но­сно да му ни­је из­ри­ца­на за­вод­ска ме­ра;
-оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VI­II раз­ре­да основ­не шко­ле за кан­ди­да­те ко­ји су за­вр­ши­ли основ­ну шко­лу, а за кан­ди­да­те уче­ни­ке VI­II раз­ре­да ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ста­ва V, VI и VII раз­ре­да основ­не шко­ле и уве­ре­ње – по­твр­ду основ­не шко­ле о оце­на­ма на кра­ју пр­вог по­лу­го­ди­шта VI­II раз­ре­да.
 
Фо­то­ко­пи­је до­ку­ме­на­та тра­же­них по кон­кур­су кан­ди­да­ти ове­ра­ва­ју у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка.
Кан­ди­да­ти до­ла­зе на све пред­ви­ђе­не про­ве­ре у окви­ру се­лек­ци­је у прат­њи ро­ди­те­ља – ста­ра­те­ља и том при­ли­ком су ду­жни да по­не­су ђач­ку књи­жи­цу са ове­ре­ном фо­то­гра­фи­јом.
Све пут­не тро­шко­ве пре­во­за од ме­ста ста­но­ва­ња до ме­ста се­лек­ци­је, од­но­сно про­ве­ра сно­се кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за упис у Сред­њу струч­ну вој­ну шко­лу..
 
МЕ­РИ­ЛА ЗА УТВР­ЂИ­ВА­ЊЕ РЕ­ДО­СЛЕ­ДА ПРИ­ЈА­ВЉЕ­НИХ КАН­ДИ­ДА­ТА:
– успех из основ­не шко­ле, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 40,
– про­ве­ра зна­ња из ма­те­ма­ти­ке, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 20,
– про­ве­ра зна­ња из фи­зи­ке, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 20 и
– про­ве­ра фи­зич­ке спо­соб­но­сти, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 20. 
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим из физике и на крају са физичке провере.
 
Кон­курс је отво­рен од 15. фе­бру­а­ра до 31. мар­та 2019. го­ди­не.
 
Ли­ста кан­ди­да­та би­ће об­ја­вље­на на сај­ту Вој­не гим­на­зи­је, а оба­ве­ште­ње ће би­ти про­сле­ђе­но ре­ги­о­нал­ним цен­три­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не 17. ју­на 2019. го­ди­не. Кан­ди­дат има пра­во на при­мед­бе ко­је под­но­си Сред­њој струч­ној вој­ној шко­ли, у ро­ку од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња ли­сте иза­бра­них кан­ди­да­та на сај­ту. При­мед­бе кандидатa раз­ма­тра и ре­ша­ва Управa за ка­дро­ве Ми­ни­стар­ства од­бра­не.
 
Оста­ла оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти у Ин­тер­на­ту Вој­не гим­на­зи­је, Хум­ска 22, Бе­о­град (те­ле­фо­ни: 011/3603–966, 011/3603–972 и 011/3603–655) и на ин­тер­нет стра­ни­ци Вој­не гим­на­зи­је www.gim­na­zi­ja.mod­.gov­.rs. као  и на интернет страници Министарства одбране http://www.mod.gov.rs

Погодака: 692