Школа данас

Објављено уторак, 03 мај 2011

Школска зграда је изграђена 1965.године и састоји се од једног објекта са приземљем и спратом  и сале за физичко васпитање. У склопу школског простора налази се и двориште опремљено тереном за физичко васпитање и уређеним парком.Школа данас има 250 ученика.

Сама зграда школе је у доста лошем стању и потребна је што хитнија санација објекта, како би зграда била сигурна и простор безбедан за рад. Ове године је урађено више пројеката за санацију зграде и школа је ажурно конкурисала за средства код Покрајинског секретаријата и на конкурсу НИП-а. Припремљени су пројекти за санацију крова за коју је школа добила средства од Министарства просвете; грејање (котларница је за сада парна и  више пута, па и ове године, ремонтована, али веома стара и опасна за даљи рад . Уједно се котларница  налази у самом средишту школе, па представља додатну опасност за све у школи; замену столарије (прозорски оквири су закуцани ексерима јер се и при слабијем ветру отварају прозори а стакло пуца); санирању фасаде (са спољашње стране школе фасада је делимично опала а са унутрашње, дворишне стране, никада није ни рађена фасада). У припреми су и пројекти за санацију електричне инсталације и водовода и канализације, јер је закључак стручњака да се зграда слеже због пуцања водоводних цеви и изливања воде.

Школска зграда располаже са 8 учионица у приземљу намењених извођењу разредне наставе, 9 кабинета намењених извођењу предметне наставе и салом за физичко васпитање са свлачионицама и кабинетом за наставника. На спрату се налази и библиотека са читаоницом и простор – радионица за рад ученика током наставе техничког образовања и за раду ученичке задруге. Опремљеност кабинета је задовољавајућа. Увођење воде у кабинетима за физику, хемију и биологију, за које је Министарство просвете издало налог у школи није омогућено, јер се не располаже потребним материјалним средствима. Осим воде, наведени кабинети немају одговарајућу опрему ни инструменте за извођење лабораторијских радова. Веома слабо је опремљен и кабинет за стране језике – који не располаже никаквим средствима.

Информатички кабинет је у потпуности реновиран и сада испуњава тражене услове за наставу информатике. Сада има 16 рачунара на којима се може у потпупности реализовати настава информатике. Нови рачунари су повезани интернет мрежом и на њима су инсталирани најновији образовни софтвери за скоро све предмете. Кабинет информатике је технички опремљен и телевизором, ДВД плејером, бим пројектором са платном и осталим наставним уређајима тако да сада представља мали мултимедијални центар. Простор информатичког кабинета је климатизован а наставници имају могућност коришћења  лап-топ рачунара, тако да у сваком моменту може да га пренесе и објасни ученику нејасно. Простор кабинета спојен је са библиотеком и читаоницом. Библиотека броји за сада око 13500 књига, а библиотечки фонд се непрекидно допуњује најновијим издањима. Опремљена је новим полицама, клупама и столицама намењеним читаоцима, а евиденција се води на рачунару.У простору библиотеке сада је смештена и медијатека, јер се школа поноси бројним образовним софтверима из скоро свих области, али и наставним јединицама израђеним путем рачунара, које су израдили сами наставници школе.

Један од лошије опремљених простора за рад је сала за физичко. Сала је окречена, замењени су прозори, вентилатори и осветљење. Реновиране су свлачионице и набављене гардеробе за свлачионице. Потребно је још средства како би се поставиле плочице у свлачионицама, али се и то планира за следећу годину. Од справа неопходних  за извођење вежби из физичког васпитања постоје греде, лопте, вијаче, шведка клупа, кошеви, струњаче, мреже , одскочна даска и козлић а за гимнастичке вежбе располаже се минималним бројем реквизита. Терен у дворишти је савремен, опремљен головима и кошевима који су фиксирани и самим тим безбедни за децу. Терен је  асфалтиран и обележен.

Кабинет музичке и ликовне културе је опремљен бином, новим подом, новом таблом, новим намештајем, ормарима за инструменте. Добри резултати школског оркестра и предан рад професора музичке културе, као и средства Покрајинског фонда за образовање директор је усмерила на набавку инструмената који су били неопходни за даљи рад:  купљено је 5 нотатона, 5 синтисајзера, ударачки инструменти, нови нотни аранжмани и електрични калвир.

Кабинет за страни језик је недовољно опремљен – осим разних уџбеника и цд плејера са цд-ом и касетама, набављено је неколико образовних софтвера за енглески и немачки језик а за румунски је израђено неколико наставних јединица у виду презентације..

Кабинет биологије и хемије је опремљен новим намештајем, а набављена су и нека наставна средства: плакати, микроскопи, препарати за микроскоп, модели за наставу хемије и биологије и стручна литература. Потребно је допунити фонд насатвних средстава за оба предмета.

Кабинет физике и техничког образовања делимично је опремљен новим наставним средствима , али је неопходан нов намештај и више прикључака за струју.

Кабинет историје и географије је опремљен новим картама како географским тако и историјским, графоскопом, епископом, телевизором, двд плејером, цд-има, образовним софтверима, великим глобусом. Кабинет би требало опремити бољим намештајем јер је постојећи из 1970.године.

Кабинет математике  опремљен је двема новим великим таблама, графоскопом, новим математичким помагалима и већим бројем софтвера и стручном литературом. И овом је кабинету неопходан нов намештај.

Кабинет српског језика је опремљен новим намештајем (један а други још не), новим таблама и већим бројем софтвера, звучних читанки и одговарајућих цд-а, као и обимном стручном литературом.

Учионице у приземљу су у солидном стању, опремљене наставним средствима за разредну наставу: сликовнице, плакати, словарице, табле  са малим линијама, лоптама, вијачама, чуњевима, обручима, руским рачунаљкама, паноима за ученичке радове. Развојним школским планом предвиђено је коришћење рачунара у настави. Ове године је то и у потпуности омогућено јер је у свакој учионици постављен по 1 рачунар повезан интернетом, учитељи у потпуности едуковани за рад на рачунару, набављени готово сви образовни софтвери. Учитељи користе и лап-топ, бим пројектор и платно, тако да се циљ постављен у Развојном школском плану у потпуности спроводи, што ће и показати овогодишња евалуација анекса  ШРП-а. Проблем у овим просторијама представља јака светлост и топлота, јер су све учионице и у приземљу и на спрату са сунчане стране (читавог дана је страна на удару сунца), а прозори су (80%) закуцани ексерима и немогуће их је отворити, тако да је неопходно, што пре, санирати столарију.

У школи је током претходне две године урађена промена свих подова у школи, окречене су учионице, урађена је промена водокотлића у ученичким тоалетима, санирани подови у канцеларијама, израђен нов простор за школску библиотеку (преграђивањем ходника), израђен простор за излагање дечијих радова израђених у техничком кабинету и ученичкој задрузи (преграђивањем ходника), извршена је санација ђачке кухиње, окречена сала за физичко, окречени тоалети, постављени прозори на сали, саниран кров школе, урађена архивска просторија на тавану. Ове године наставили смо са санацијом мокрог чвора – окречени су тоалети, промењени чучавци, постављени нови лавабои, бојлери, сушачи за руке, очишћени канализациони отвори. Окречене су свлачионице, хол школе, канцеларије. Постављени су клима уређаји у канцеларијама и зборници али и у кабинетима информатике, библиотеци, и кабинети музичке и ликовне културе. У канцеларијама постављене тракасте завесе, набављен нов намештај, тако да сада простор зборнице може да се користи за потребе презентација разних едукатора, не само за потребе школе, већ и за потребе локалне самоуправе.На међуспрату је адаптиран простор који је некада служио као складиште у простор ученичког клуба. Користи га Ученички парламент и Вршњачки тим за своје састанке а ученици за време одмора слушају музику и гледају образовне емисије на ТВ-у у њему, а уједно се користи и као простор где ученици виших разреда ужинају.

Кухиња школе је реновирана, опремљена новим фрижидером, веш машином и новим ситним инвентаром за потребе кухиње.

За потребе рада секција у школи набавили смо апарате за пластифицирање, апарат за коричење, дигитални фото-апарат и камеру. Исказана је жеља ученика да се у новој години планира нова фото филмска секција за коју сада имамо могућности. Нова опрема је помогла ученицима у Ученичкој задрузи при изради ђачког школског листа. Обучавамо се да новом опремом забележимо све значајне догађаје у школи.

Унутрашњи и спољашњи простор школе је прилично уређен и оплемењен цвећем, а санитарне инспекције немају замерке на одржавање чистоће у школи и око ње.

Простор школе је под видео надзором, што је једна од мера за побољшање безбедности ученика у школи и смањење насиља.

У приземљу школе је и просторија за излагање ученичких радова и фотокопирница која ради услужну делатност за потребе мештана.

Током ове године је спроведено планско коришћење набављених наставних средстава и опреме у већој мери, с обзиром да су за то обезбеђени услови у складу са Школским развојним планом.

Погодака: 47794